Αυτόματη Ενημέρωση Ημερομηνίας

Το γραφείο κίνησης έχει την δυνατότητα να ενημερώνεται αυτόματα για την επόμενη ημερομηνία συντήρησης του κάθε οχήματος του εταιρικού στόλου με βάση τα διανυθέντα χλμ, ή το πέρας προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος ή τον συνδυασμό και των δύο ή τον χρόνο λειτουργίας της μηχανής του οχήματος.

Παράδειγμα:

Το γραφείο κίνησης μπορεί να ενημερώνεται αυτόματα για την επόμενη ημερομηνία αλλαγής λαδιών θέτοντας ως κριτήριο είτε την πάροδο εξαμήνου από την προηγούμενη αλλαγή λαδιών ή την διάνυση 10.000 χλμ. με την δυνατότητα αυτόματου προκαθορισμού ως ημερομηνίας ειδοποίησης της νωρίτερης ημερομηνίας επέλευσης των αποτελεσμάτων των άνω δυο κριτηρίων.

Αλλαγής Λαδιών

Καταχωρίστε τα επιθυμητά κριτήρια για τον