top of page

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TELENOISIS FLEET

ΑΦΕΝΟΣ της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «NAVIGATE TELEMATICS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» που εδρεύει στη Νίκαια Αττικής, επί της Λεωφ. 28ης Οκτωβρίου, αρ. 34, Τ.Κ. 184 51, Α.Φ.Μ.: 998400250, Δ.Ο.Υ. Νίκαιας, και εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας από τη νόμιμη εκπρόσωπο αυτής κα. Δέσποινα Χατζηπαύλου (εφεξής καλούμενη η «NAVIGATE TELEMATICS»), και ΑΦΕΤΕΡΟΥ

(εφεξής «ο Πελάτης ή Συνδρομητής»). Η NAVIGATE TELEMATICS και ο Πελάτης καλούμενοι στο εξής «τα Μέρη».

Αφού τα Μέρη έλαβαν υπ’ όψιν τους ότι ο Πελάτης επιθυμεί να κάνει χρήση των συνδρομητικών υπηρεσιών λογισμικού τηλεματικής διαχείρισης στόλου οχημάτων TELENOISIS FLEET της NAVIGATE TELEMATICS (εφεξής οι Υπηρεσίες), συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα εξής:

Άρθρο 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα καθορίζει τους όρους με τους οποίους ο Πελάτης αποκτά το δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης των Υπηρεσιών και για την συμφωνηθείσα χρονική περίοδο που αναγράφεται στο εκάστοτε τιμολόγιο που θα εκδίδει η NAVIGATE TELEMATICS.

Άρθρο 2: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

2.1 Η παρούσα Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή της και ισχύει αορίστως. 2.2 Η διάρκεια της συνδρομής για την εκάστοτε συνδρομητική περίοδο αναφέρεται αναλυτικά στο εκάστοτε εκδιδόμενο τιμολόγιο.

Άρθρο 3: ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

3.1 Το τίμημα της παρούσας είναι αυτό που αναφέρεται στην οικονομική προσφορά ή στο εκάστοτε τιμολόγιο της NAVIGATE TELEMATICS προς τον Πελάτη και για την αναφερόμενη σ ̓αυτό χρονική περίοδο. Οι Υπηρεσίες προπληρώνονται από τον πελάτη είτε ανά τρίμηνο είτε για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο τιμολόγιο. 3.2 Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι ο εκάστοτε τελευταίος λογαριασμός του ή τιμολόγιο ή και το απόσπασα του λογαριασμού του από το μηχανογραφικό κέντρο της NAVIGATE TELEMATICS ή τα λογιστικά βιβλία της θα αποτελεί πλήρη απόδειξη της οφειλής του προς τη NAVIGATE TELEMATICS.

3.3 Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο Πελάτης δεν εξοφλήσει την οφειλή του εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση του τιμολογίου η NAVIGATE TELEMATICS δικαιούται : (i) να αναστέλλει το δικαίωμα του Πελάτη στη χρήση των Υπηρεσιών της και (ii) να καταγγείλει την παρούσα με υπαιτιότητα του Πελάτη και (iii) σε περίπτωση παραχώρησης των πομποδεκτών με χρησιδάνειο να καταγγείλει την σύμβαση χρησιδανείου και να ζητήσει την απόδοση των πομποδεκτών (GPS) που έχει χρησιδανείσει στον Πελάτη. Σε όλες τις περιπτώσεις ο Πελάτης παραμένει υπόχρεος για όλες τις οφειλές του προς τη NAVIGATE TELEMATICS.

3.4 Στην περίπτωση του άρθρου 3.3(ii) για την επαναλειτουργία των Υπηρεσιών ο Πελάτης θα πρέπει να καταβάλλει στην NAVIGATE TELEMATICS το ποσό των πενήντα ευρώ (50 Ευρώ) ανά όχημα πλέον Φ.Π.Α. και να μεταβεί στον εξουσιοδοτημένο εγκαταστάτη για την εκ νέου θέση σε λειτουργία των Υπηρεσιών. 3.5 Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση αύξησης των τελών κινητής τηλεφωνίας ή επιβολής οποιουδήποτε επιπρόσθετου φόρου, το ποσό αυτό θα το επωμιστεί αποκλειστικά ο Πελάτης. 3.6 Σε περίπτωση αύξησης του συντελεστή Φ.Π.Α. η αύξηση αυτή θα ενσωματωθεί στο τίμημα και θα συμπεριληφθεί στο αντίστοιχο τιμολόγιο.

Άρθρο 4: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4.1 Ο Πελάτης έχει εξετάσει τις τεχνικές προδιαγραφές των Υπηρεσιών και του Εξοπλισμού, και τις βρίσκει της τέλειας αρεσκείας του και κατάλληλες για το σκοπό και τη χρήση που προορίζονται. 4.2 Οι κωδικοί εισόδου στο Λογισμικό παραδίδονται από τη NAVIGATE TELEMATICS στον Πελάτη πριν την διαδικασία Παράδοσης, Παραλαβής και Εγκατάστασης του Εξοπλισμού και ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθή φύλαξή τους. 4.3 Η ορθή εγκατάσταση και λειτουργία των Υπηρεσιών και του Εξοπλισμού στο όχημα πιστοποιείται με την υπογραφή του Πρακτικού Παράδοσης, Ποσοτικής και Ποιοτική Παραλαβής, Εγκατάστασης και Πιστοποίησης Καλής Λειτουργίας Συστήματος Δορυφορικού Εντοπισμού Telenoisis (εφεξής “το Πρακτικό”) που υπογράφεται από τον Πελάτη ή από εξουσιοδοτημένο άμεσο αντιπρόσωπό του και τον εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο/εγκαταστάτη της NAVIGATE TELEMATICS. 4.4. Η NAVIGATE TELEMATICS δεν φέρει καμία ευθύνη για εγκατάσταση που δεν έχει πραγματοποιηθεί από εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο/εγκαταστάτη της και δεν εγγυάται την ορθή λειτουργία των Υπηρεσιών.

Άρθρο 5 : ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ NAVIGATE TELEMATICS

5.1 Η NAVIGATE TELEMATICS δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση: 5.1.1 διαπίστωσης, από το τεχνικό τμήμα της NAVIGATE TELEMATICS, είτε παρέμβασης οποιουδήποτε τρίτου, με δόλο ή από αμέλεια, στον Εξοπλισμό, (π.χ. στη συσκευή GPS, στους αισθητήρες πόρτας και θερμοκρασίας, στις SIM κάρτες, στα ρελέ κλπ), ή φθοράς, αφαίρεσης, σπασίματος ή ολικής καταστροφής του Εξοπλισμού 5.1.2 ακατάλληλης τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης ή επισκευής ή απόπειρας τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης ή επισκευής του Εξοπλισμού από τρίτο και εν γένει από μη εξουσιοδοτημένο από τη NAVIGATE TELEMATICS τεχνικό

5.1.3 χρήσης ή απόπειρας χρήσης του Εξοπλισμού με υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από τη NAVIGATE TELEMATICS 5.1.4 αλλαγής ή αντικατάστασης του Εξοπλισμού με άλλον που δεν έχει

προμηθεύσει η NAVIGATE TELEMATICS τον Πελάτη 5.1.5 μη ορθής λειτουργίας του οχήματος του Πελάτη στο οποίο έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν οι Υπηρεσίες λόγω ατυχήματος ή σύγκρουσής του με άλλο όχημα, ή εμφάνισης μηχανολογικού ή ηλεκτρολογικού ή άλλου είδους προβλήματος σ ̓ αυτό5.1.6 ανεπαρκούς κάλυψης ή τεχνικού προβλήματος του δικτύου κινητής τηλεφωνίας ή/και δεδομένων, που προσφέρεται από τον εκάστοτε πάροχο κινητής τηλεφωνίας 5.2 Η χρήση του Λογισμικού παραχωρείται στον Πελάτη «ως έχει» 5.3 Η NAVIGATE TELEMATICS δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχαία, θετική ή αποθετική ζημία του Πελάτη.

5.4 Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η NAVIGATE TELEMATICS δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ζημία που προκλήθηκε στην περιουσία του από ατύχημα, φυσική καταστροφή, φωτιά, νερό, πράξη πολέμου ή τρομοκρατική. 5.5 Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η NAVIGATE TELEMATICS δεν ευθύνεται για αξίωσες τρίτων κατά του Πελάτη που απορρέουν από τη χρήση του Εξοπλισμού και του Λογισμικού.

Άρθρο 6: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟΥ

6.1 Ο Πελάτης υποχρεούται να καταβάλει το συμβατικό τίμημα σύμφωνα με το άρ. 3. 6.2 Σε περίπτωση που η NAVIGATE TELEMATICS διαπιστώσει παρέμβαση τρίτου στον Εξοπλισμό ο Πελάτης χάνει την εγγύηση καλής λειτουργίας που παρέχει η NAVIGATE TELEMATICS. 6.3 Σε περίπτωση χρησιδανείου μετά την με οποιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη της παρούσας Σύμβασης ο Πελάτης υποχρεούται να αποδώσει στην NAVIGATE TELEAMATICS τους πομποδέκτες τηλεματικής (GPS) που του έχει παραχωρήσει η τελευταία ως χρησιδάνειο και τους οποίους ο Πελάτης υποχρεούται να αποδώσει με δικές του δαπάνες στη NAVIGATE TELEMATICS εντός είκοσι (20) ημερών από την λήξη ή λύση της παρούσας.

Άρθρο 7: ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τα Μέρη δεσμεύονται αμοιβαία ότι θα τηρήσουν επαγγελματικά πρότυπα στην διαχείριση και την προστασία της εμπιστευτικότητας του συνόλου των πληροφοριών και των δεδομένων που θα έλθουν σε γνώση τους κατά την εκτέλεση της παρούσας ακόμα και αν δεν αποτελούν εμπορικά μυστικά ή επισημαίνονται ειδικά ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες, η τεχνογνωσία, οι τεχνικές προδιαγραφές κλπ. που θα περιέλθουν στα Μέρη στο πλαίσιο της Σύμβασης είναι εμπιστευτικής φύσης και προστατεύονται από τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, αποκαλύπτονται δε από τη NAVIGATE TELEMATICS στον Πελάτη μόνον για τους σκοπούς της παρούσας.

Άρθρο 8: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Τεχνική υποστήριξη σε θέματα λογισμικού είναι διαθέσιμη από τη NAVIGATE TELEMATICS σε 24ωρη βάση καθημερινά με αποστολή email στο τεχνικό τμήμα της NAVIGATE TELEMATICS στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου support@navigateltd.gr

Άρθρο 9: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΕΙΑ

Τα Μέρη θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια να επιλύσουν φιλικά οποιαδήποτε διαφορά ή διαφωνία προκύψει ως προς την ερμηνεία ή εκτέλεση της παρούσας. Στην περίπτωση που αυτό αποδειχθεί αδύνατο, οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με την παρούσα σύμβαση θα επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια Δικαστήρια Πειραιά. Οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων δεν αποτελεί παραβίαση της Σύμβασης εφόσον και στο βαθμό που η καθυστέρηση ή η αδυναμία αυτή οφείλεται σε περιστατικό ανωτέρας βίας. Για όσο χρόνο συνεχίζεται το περιστατικό ανωτέρας βίας οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να λάβουν κάθε ενδεδειγμένο μέτρο προς το σκοπό περιορισμού των εκ του περιστατικού αυτού απορρεουσών ζημιών.

Άρθρο 10: ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

10.1. Η NAVIGATE TELEMATICS δικαιούται άμεσα και μονομερώς να διακόπτει την ισχύ της παρούσας προσωρινά ή να την καταγγείλει οριστικά κατά την κρίση της, χωρίς να υπέχει καμία υποχρέωση έναντι του Πελάτη και χωρίς να υποχρεούται στην επιστροφή ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί σε περίπτωση ύπαρξης ανεξόφλητης οφειλής του Πελάτη ή άρνησής του προπληρωμής των Υπηρεσιών ή όταν ο Πελάτης κάνει χρήση του χρησιδανεισθέντος εξοπλισμού για άλλο σκοπό από τον προοριζόμενο. 10.2 Ο Πελάτης δύναται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση με έγγραφη καταγγελία/ειδοποίηση/επιστολή του που πρέπει να επιδώσει στην NAVIGATE TELEMATICS και τα αποτελέσματα της οποίας επέρχονται μετά από την πάροδο τριών (3) ημερολογιακών μηνών ή εκατόν είκοσι (120) ημερών από την αποδεδειγμένη παραλαβή/επίδοση/λήψη της ειδοποίησης/καταγγελίας από την NAVIGATE TELEMATICS. Σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης της NAVIGATE TELEMATICS ο Πελάτης υποχρεούται στην προπληρωμή των Υπηρεσιών και με τους όρους του εκάστοτε τιμολογίου της NAVIGATE TELEMATICS.

Άρθρο 11: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

11.1. Όλοι οι όροι της παρούσας Σύμβασης είναι ουσιώδεις και οποιαδήποτε τροποποίηση, μεταβολή ή κατάργησή τους θα ισχύει μόνο εφόσον καταρτιστεί εγγράφως και υπογραφεί από τα Μέρη και θα προσαρτάται στην παρούσα Σύμβαση ως ουσιώδες και αναπόσπαστο μέρος. 11.2 Τα συμβαλλόμενα Μέρη έχουν την υποχρέωση να εκτελέσουν πιστά και με απόλυτη ακρίβεια τους όρους της παρούσας σύμβασης όπως απαιτεί η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Σε πίστωση και επιβεβαίωση των ανωτέρω τα Μέρη υπέγραψαν την παρούσα σε δύο (2) πρωτότυπα, και το κάθε Μέρος έλαβε από ένα.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ Η ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΟ ΣΑΣ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΤΕ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΤΗ 

Σας ευχαριστούμε

bottom of page